Top
Twitter Instagram
Facebook
Linked-in Youtube
Print this Page Mail this Page

NRLM Sanction Order

જી.એલ.પી.સી તરફથી જીલ્લા્ઓને ફાળવેલ ગ્રાન્ટએની માહિતી દર્શાવતુ પત્રક
વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪
એન.આર.એલ.એમ. યોજના
 
ક્રમ કચેરી આદેશ નં./તારીખ જિલ્‍લાઓની સંખ્‍યા  ફાળવેલ ગ્રાન્‍ટ રકમ અને તારીખ હેતુ જીલ્‍લા કક્ષાએ જમા થયેલ બેંક ખાતા નંબર જીલ્‍લા કક્ષાએ ગ્રાન્‍ટ જમા થયા તારીખ જિલ્‍લા કચેરીએ તાલુકા કક્ષાએ ફાળવેલ રકમ તારીખ ગ્રાન્‍ટ ફાળવેલ ન હોય તો તેના કારણો
નં. જીએલપીસી/એમએફ&એફ.આઈ./આરસેટીગ્રાંટ/૩૨૦૧૭ થી ૦૨૧/૨૦૧૪, તા. ૦૧/૦૯/૨૦૧૪ ૦૨ ૩૨,૦૦,૦૦૦
તા. ૦૧/૦૯/૨૦૧૪
Release of grant for BPL Trainee          
નં.જીએલપીસી/એકા./NRLM/પ.ભ.ગ્રાન્‍ટ/૨૯૦૮-૨૭/૧૩, તા.૨/૫/૧૩ ૦૯ ૧,૯૧,૬૭,૦૦૦
તા.૩/૫/૧૩
NRLP
પગાર ભથ્થા ગ્રાન્ટ
         
નં.જીએલપીસી/NRLM/ ગ્રા.ફા./૧૫૬૪૭-૬૬૨/૧૩, તા.૫/૯/૧૩ ૦૮ ૯,૬૦,૬૦,૦૦૦
તા.૫/૯/૧૩
NRLP
ઈન્સેટીવ તાલુકા ગ્રાન્ટ
         
નં.જીએલપીસી/એકા./MF&FI/આરસેટી/૨૧૨૫૬-૧૩, તા.૪/૧૦/૧૩ ૨૬ ૪,૦૩,૭૫,૦૦૦
તા.૮/૧૦/૧૩
NRLM
આરસેટી ગ્રાન્ટ
         
નં.જીએલપીસી/એકા./NRLM/SM&IB/૨૨૮૫૬/૧૩, તા.૧૮/૧૦/૧૩ ૨૩ ૨૦,૨૧,૦૦,૦૦૦
તા.૧૯/૧૦/૧૩ 
NRLM
નોન ઇન્ટેસિવ બ્લોક્સ/ડીસ્ટ્રીકટ ગ્રાન્ટ
         
નં.જીએલપીસી/NRLM-વર્ક્શોપ/૨૪૬૬૯-૬૮૭/૨૦૧૩ ૦૯ ૯૯,૯૦,૦૦૦
તા.૨/૧૧/૧૩
NRLP
અંતર્ગત કલસ્ટર વર્ક્શોપ ગ્રાન્ટ ફાળવવા
         
નં.જીએલપીસી/NRLM-વર્ક્શોપ/૨૪૬૮૮-૭૩૨/૨૦૧૩ ૨૨ ૧,૬૨,૦૦,૦૦૦
તા.૨/૧૧/૧૩
NRLP
અંતર્ગત કલસ્ટર વર્ક્શોપ ગ્રાન્ટ ફાળવવા
         
નં. GLPC/Mkt/NRLM/30638 to 641/14 ૦૩ ૫૯,૨૬,૦૦૦
તા. ૧૨/૦૮/૨૦૧૪
Release of grant for DRDA for Village haats.          
No. GLPC/Mkt/NRLM/30638 to 641/14 ૦૩ ૫૯,૨૬,૦૦૦
તા. ૧૨/૦૮/૨૦૧૪
Relase of Grant to DRDA for setting up Village Haats.          
૧૦ ન. જીએલપીસી/એમ.એફ.&એફ.આઈ./આરસેટીગ્રાંટ/૩૨૦૧૭ થી ૦૨૧/૨૦૧૪ ૦૨ ૩૨,૦૦,૦૦૦
તા. ૦૧/૦૯/૨૦૧૪
આરસેટી દ્વારા બી.પી.એલ. તાલીમાર્થીઓને સ્વ-રોજગાર લક્ષી તાલીમ આપવાની યોજના અન્વયે ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવા બાબત.          
૧૧ નં. જીએલપીસી/એકા/NRLM/પગાર ભથ્થા ગ્રાન્ટ/૦૧/૪૧૮૪૯ થી ૪૧૯૦૨/૧૪ ૨૨ ૨,૨૪,૫૫,૦૦૦
તા. ૧૨/૧૧/૨૦૧૪
એન.આર.એલ.એમ. આજીવિકા યોજનાના જિલ્લા તથા તાલુકા કચેરીના સ્ટાફના વેતન ભથ્થા તથા કન્ટીજન્સી ખર્ચની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત.          
૧૨ No. GLPC/Mkt/Village Haat-Gran/44114 to 118/2014 ૦૧ ૨૦,૦૦,૦૦૦
તા. ૦૨/૧૨/૨૦૧૪
Release of Grant to DRDA for setting up village Haats.          
કુલ ૪૦,૦૪,૦૯,૦૦૦